Πάρεση προσωπικού νεύρου

Πρόκειται για βλάβη του προσωπικού νεύρου το οποίο είναι υπεύθυνο για την κινητικότητα των μυών του προσώπου. Η πιο συχνή αιτιολογία είναι ιδιοπαθής  και ονομάζεται παράλυση του Bell ή "παράλυση εκ ψύξεως".
 

прочитайте больше

Паркинсон

Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич) - хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, впервые описанное в 1817 г. английским врачом Дж. Паркинсоном. Больные паркинсонизмом часто страдают от непроизвольного дрожания конечностей (тремора...

прочитайте больше

Инсульт

ИНСУЛЬТ — острое нарушение мозгового кровообращения. По характеру поражения выделяют ишемический инсульт, возникающий вследствие недостаточного кровоснабжения (ишемии) мозга, и геморрагический инсульт, или спонтанное (нетравматическое) внутричерепное...

прочитайте больше

Параплегия

 Спинной мозг служит местом разветвления нервных волокон, каждое из которых передает и получает от мышц определенные сигналы. Повреждение спинного мозга ведет к серьезным последствиям: потери чувствительности, нарушении двигательной функции, расстрой...

прочитайте больше

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз - это прогрессирующее дегенеративное заболевание нервной системы.
Заболевание затрагивает различные части нервной системы, разрушая миелиновую оболочку, которая покрывает нервы.

прочитайте больше