Είναι γνωστό ότι η ηλεκτροθεραπεία είναι από τις σπουδαιότερες μεθόδους της φυσικοθεραπείας. Σήμερα με τη ραγδαία εξέλιξη της βιοηλεκτρονικής έχει ευρύτατα διαδοθεί και τα αποτελέσματα της την καθιστούν απαραίτητη μέθοδο θεραπείας όχι μόνο σε ορθοπεδικά και νευρολογικά περισταστατικά αλλά σχεδόν σε όλο το φάσμα της ιατρικής.


Υπάρχουν πολλών ειδών ρεύματα και εφαρμόζονται ανάλογα με την πάθηση

  •     Αναλγητικα ρέυματα TENS
  •     Φαραδικά ρέυματα
  •     Διαδιναμικά ρέυματα
  •     Γαλβανικά ρέυματα
  •     Russian stimulation
  •     ρευματα του Traebert
  •     Ιοντοφόρεση
  •     Διασταυρούμενα ρέυματα
  •     Biofeedback ( Η βίο-ανατροφοδότηση είναι μια θεραπευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας ειδικά ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά μηχανήματα για να μετρήσει και να επεξεργαστεί, πληροφορίες του επανατροφοδοτούμενου ιστού δια μέσω ακουστικών ή οπτικών σημάτων.)
  •     Inenferential