Οι υπέρηχοι είναι ακουστικά κύματα υψηλής συχνότητας τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά από την ακοή, παραγόμενοι από θερμικές ή μη-θερμικές φυσιολογικές εξεργασίες.Οι υπέρηχοι μεταδίδονται δια μέσου των ιστών σε επιμήκη κύματα με θεραπευτικές συχνότητες 1 MHz ή 3 MHz.Η ενέργεια των υπερήχων μεταδίδεται μέσα στους ιστούς σαν μια υψηλή παράλληλη εκπομπή με μια ανομοιόμορφη διανομή έντασης. Οι υπέρηχοι μεταδίδονται στους ιστούς με δύο τρόπους:Συνεχή εκπομπή με θερμικά κυρίως αποτελέσματα αν και σε χαμηλή ένταση έχουμε και μηχανικά . Διακοπτόμενη εκπομπή με μηχανικά κυρίως αποτελέσματα . Ο θεραπευτικός υπέρηχος όταν εφαρμόζεται σε βιολογικό ιστό μπορεί να προκαλέσει κλινικά σημαντικές αλλαγές στα κύτταρα, τους ιστούς και μέσω των θερμικών αποτελεσμάτων του προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας του ιστού και μέσω των μηχανικών του αποτελεσμάτων προκαλώντας μικρό-δονήσεις. Η φονοφόρεση είναι μια τεχνική με την οποία επιδιώκουμε την εισαγωγή ορισμένων φαρμάκων με την χρήση των υπερήχων στους ιστούς. Στην κλινική εφαρμογή, ο υπέρηχος συχνά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μορφές θεραπείας συμπεριλαμβανομένων των θερμών επιθεμάτων, ψυχρών επιθεμάτων, ηλεκτρικά ρεύματα.